06-10747673 info@bijsuus.nl

Algemene Voorwaarden

Samenvatting Algemene Voorwaarden

 • Het reserveren van een workshop houdt in dat u de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen voor particulieren. Voor bedrijven staan de prijzen exclusief BTW genoemd op onze website.
 • Workshopatelier Bij Suus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • De prijzen van het product, zoals vermeld op de website, zijn voor Workshopatelier Bij Suus bindend voor de op dat moment door de klant verstrekte opdracht.
 • Alle onderdelen en foto’s zijn onderhevig aan onze copyright richtlijnen.
 • Als u met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.
 • De aanbetaling geschiedt vooraf via de rekening en het restbedrag contant na afloop van de workshop. Indien is afgesproken dat op basis van factuur betaald wordt, dan dient de factuur uiterlijk 10 dagen na de workshop voldaan te zijn.
 • Bij de workshop in Krimpen aan den IJssel serveren wij koffie en thee, dit is inbegrepen. Het is niet toegestaan om zelf hapjes en drankjes mee te nemen naar de workshop.
 • Als u met meer personen komt dan waarvoor geboekt, kunnen de meerdere personen niet meedoen met de workshop.
 • Workshopatelier Bij Suus behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers de workshop te annuleren. Dit gebeurt minimaal 48 uur van tevoren. Je ontvangt dan een alternatieve datum of je krijgt de betaalde aanbetaling retour.
 • Als je onverhoopt niet naar de workshop kunt komen, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.
 • Komt de klant te laat op een workshop dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.
 • Komt de klant niet opdagen op een workshop dan is er geen recht op geld terug.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, te Rotterdam.
 • Op het moment dat je deelneemt aan één van Workshopatelier Bij Suus win acties, stem je in met de voorwaarden die gesteld worden in onze actie aankondiging Algemene Voorwaarden Bij Suus

Artikel 1 Definities

Bij Suus: Susan van de Water-Sieben h.o.d.n. Workshopatelier Bij Suus, gevestigd en kantoorhoudende te Krimpen aan den IJssel.

De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bij Suus een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Bij Suus te leveren producten en/of door Bij Suus te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Bij Suus georganiseerde activiteiten.

De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Bij Suus, die betrekking hebben op de producten of diensten van Bij Suus.

Activiteit: de door Bij Suus aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit creatieve workshops.

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Bij Suus te leveren producten of te verrichten diensten.

Bij Suus kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

Indien de klant Bij Suus verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Bij Suus te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Een door Bij Suus gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Bij Suus in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Bij Suus dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Bij Suus nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Bij Suus binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

Indien de klant van Bij Suus bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Bij Suus uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegen aanbod.

Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 De prijs

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen voor particulieren, voor bedrijven staan de prijzen exclusief BTW op onze website.

Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Bij Suus gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 Betaling

Betaling dient plaats te hebben binnen 10 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Bij Suus gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

Bij Suus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Bij Suus lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Bij Suus voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop

Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:

 • 25 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit;
 • 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit;
 • 75 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit;
 • de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.

Artikel 7 Opzegging van deelname aan een creatieve workshop

Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk dat een plaatsvervanger de workshop volgt.

De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 8 Het verrichten van diensten

Bij Suus zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Bij Suus is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Bij Suus is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

Bij Suus is niet aansprakelijk voor schade door de door Bij Suus geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Bij Suus die de schade heeft veroorzaakt.

Bij Suus is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Bij Suus die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Bij Suus nooit aansprakelijk.

Bij Suus is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Bij Suus. De klant vrijwaart Bij Suus voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Bij Suus verrichte diensten en/of producten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die de workshop- of cursusleider van Bij Suus.

Bij Suus zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Bij Suus verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Bij Suus en/of door Bij Suus ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Bij Suus toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Bij Suus is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 10 Publiceren

Bij Suus is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken. Indien men hier bezwaar tegen heeft, kan dit vooraf de workshop kenbaar gemaakt worden.